V naší dílně U beránka se od zahájení provozu, který je naplánován na 1.1.2020, budeme hlásit k principům sociálního podnikání, jež bude plnit tyto funkce:

  • Společensky prospěšný cíl

Podnik si dává za cíl vytvořit tři nové pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, což bude uvedeno na webových stránkách https://beranek.pageride.cz / , které slouží k propagaci celého projektu. Cíl bude naplňován v rámci nových aktivit na usedlosti Bludička, mezi něž patří výroba kreativních balíčků na následné tvoření z vlny, tisk autorských knížek a nový agroturistický program pro veřejnost. V rámci těch aktivit vzniknou tři nové pracovní pozice pro osoby se zdravotním hendikepem s pracovními činnostmi zpracovatel vlny, tiskař knih a -průvodce na statku.

  • Sociální prospěch

Na základě předkládaného projektu budou vytvořeny podmínky pro smysluplné zaměstnání tří osob se zdravotním postižením, s nimiž bude uzavřena pracovní smlouva na HPP ve výši 0,5 úvazku/jeden zaměstnanec a jimž bude poskytnuta podpora zohledňující jejich specifické potřeby v míře nezbytně nutné pro aktivizaci a rozvoj zbylého pracovního potenciálu, počet zaměstnanců zdravotně postižených bude činit více než 30% z celkového počtu zaměstnanců podniku, plánujeme zaměstnávat zdravé osoby pouze v případě, kdy bude nutné zajistit osobní asistenci zaměstnance případně osobu na pozici vedoucího sociálního podniku, která bude vykonávat práci nutnou k zajištění chodu sociálního podniku.

Poskytování podpory zaměstnanců z cílové skupiny:

  • V případě potřeby bude zajištěn svoz zaměstnanců z místa jejich bydliště na pracoviště a zpět, k tomuto účelu bylo zakoupeno auto Citröen Berlingo, jež umožní svoz také imobilní osoby upoutané na vozík
  • Bude vyčleněn čas na rozhovor, v němž budeme rozebírat případné podněty, potřeby, pocity, problémy zaměstnanců vzhledem k jejich pracovní pozici a zdravotnímu hendikepu, rozhovory budou vedeny individuálně
  • Zaměstnancům bude poskytnut individuální kurz v rámci rozvoje pracovních kompetencí vyškolenými lektory, jedná se o kurz zpracování vlny, průvodcovství, obsluha strojů na tisk knih, počítačová gramotnost, obchodní dovednosti a obsluha e-shopu
  • Zaměstnanci budou moci vyslechnout příběh a pokládat otázky či rozebírat svou situaci s paní Mirunkou, která vlivem svého hendikepu přišla o práci a v rámci zaměstnaneckého poměru ve spolku Venkovská škola Bludička, z.s.,  jenž je partnerem předkládaného projektu, opět objevila svůj pracovní potenciál a chuť změnit svůj život
  • Předkladatelka projektu bude připravena naslouchat a využít všech svých zkušeností pro povzbuzení zaměstnanců, jež vnímá jako spolupracovníky a partnery rozvoje myšlenky tzv. sociálního zemědělství

Všichni zaměstnanci se budou dle svých schopností přímo účastnit na rozvoji a směřování sociálního podniku, neboť sociální podnik vzniká právě proto. Do rozhodování budou zaměstnanci zapojeni přirozeným způsobem v rámci osobních rozhovorů a plánování společné práce vedoucí k rozvoji sociálního podniku. Každé pondělí na počátku pracovního týdne bude věnovaný prostor a čas k vyjádření zaměstnanců ke směřování sociálního podniku, plánování pracovního cíle s ohledem na jejich hendikep. Každému individuálně bude poskytnuta pomoc ze strany vedoucího sociálního podniku a to při rozvoji pracovních kompetencí i při překonávání těžkostí spojených se začleněním do pracovního procesu.

 

  • Ekonomický prospěch

Případný zisk bude využíván pro rozvoj sociálního podniku a naplnění jeho společensky prospěšných cílů a bude plně investován do rozvoje dalších plánovaných aktivit sociálního podniku. Do budoucna plánujeme zpracování ovoce ( sušení, moštování ) a výrobu vlastního medu a svíček z vosku. Taktéž bychom chtěli využít ovčí mléko k výrobě sýrů v malé minisýrárně. Zisk bude využit k realizaci těchto plánů, který by měl přinést následně pracovní uplatnění další osobě se zdravotním hendikepem.

Externí vlastník neexistuje, podmínka nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení je naplněno automaticky.

Celkové výnosy sociálního podniku budou zajištěny tržbami z prodeje vlastních výrobků a vlastních služeb v objemu 100%, vize sociálního podniku je na tomto vystavěna.

 

  • Enviromentální prospěch

Podnikatelské aktivity plánovaného sociálního podniku navazují na potenciál chovu původní Valašské ovce, která je na usedlosti Bludička chována čistě ekologickým způsobem. Ukázka zpracování vlny, která je dnes vnímaná jako odpad, a její další využití pro tvorbu kreativních balíčků, může ve svém konečném důsledku přinést poznání, jak úžasným přírodním materiálem vlna je. Příprava vlny, její čištění a praní bude prováděno pouze za pomocí šetrného jádrového mýdla Jelen, které obsahuje pouze v přírodě dobře odbouratelné látky, zdrojem vody na praní vlny bude místní studna. Obal kreativních balíčků bude tvořit papírová krabička. V podniku budou umístěny nádoby na třídění odpadu, k vytápění místností bude využíváno palivové dříví z vlastního lesa. V rámci agroturistických programů budou návštěvníci seznamováni s významem Valašské ovce, jež může být využívána k šetrnému obhospodařování krajiny, přirozenou formou budou seznámeni s pasením ovcí s poukazem na využití této ovce k údržbě vzácných horských a podhorských lokalit, ale i obyčejných zahrad u venkovských obydlí.

Vybavení zázemí výukové dílny bude nábytkem z recyklovaného případně recyklovatelného materiálu ( dřevo, kov ).

 

  • Místní prospěch

Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky se stalo jedním z impulzů, proč sociální podnik vzniká, neboť lidé, kteří usedlost Bludička navštěvují, stále více poptávají to, co zatím nemůžeme nabídnout tj. pravidelné otevření usedlosti především v odpoledních hodinách pro veřejnost, nějaký produkt nebo výrobek, který by si mohli případně zakoupit a často, když nahlédnou do knížek, jež máme vystaveny v naší expozici o chovu Valašských ovcí, touží si knížky koupit. V plánu je proto tisknout knihy s tématem chovu a historie Valašských ovcí, do jejichž záchrany jsme se v roce 1998 zapojili, dále je naší vizí vyrábět kreativní balíčky na práci s vlnou a k tomu využít vlnu zde chovaných ovcí. Historii salašnického chovu Valašských ovcí využijeme k rozvoji agroturistiky s cílem zaměřit se na cyklisty projíždějící nově zbudovanou cyklistickou stezkou v místě bývalé železnice, která byla po povodních roku 2009 zrušena, jímž chceme nabídnout návštěvu farmy, seznámení s chovem plemene Valašská ovce a umožnit mimo jiné návštěvu expozice o chovu a záchraně tohoto ohroženého původního plemene ovcí. Šetrný rozvoj venkovské turistiky budeme dělat ve spolupráci s infocentrem města Nový Jičín, kde máme nabídku spolupráce, neboť nabídka nového agroturistického vyžití je pro návštěvníky regionu velmi atraktivní příležitostí jak strávit v naší oblasti čas odpočinku.

Zaměstnání poskytneme třem osobám se zdravotním postižením z blízkého okolí. Myšlenka nově vznikajícího sociálního podniku se přímo odvíjí od zdejšího chovu Valašských ovcí, jehož vedlejší produkty jako je vlna, poznatky o historii vázané na chov a záchranu Valašské ovce soustředěné v malé expozici, autorské knihy o Valaškách, nejsou v této chvíli nijak cíleně využity. Chov Valašských ovcí prostřednictvím zemědělské prvovýroby dává obživu soukromému zemědělci, jehož primárním cílem je podílet se na záchraně Valašské ovce a produkovat čistokrevná chovná plemenné zvířata v součinnosti s ekologickým obhospodařováním jím vlastněných nebo pronajímaných okolních pozemků. V této chvíli ani v budoucnu osobně neplánuje využít výše zmíněný potenciál svého chovu a rád vše, co je vedlejším produktem jeho hospodaření poskytne pro rozvoj sociálního podnikání a naplnění vize své manželky ( předkladatelky projektu ). Do budoucna se nebráníme spolupráci s dalšími chovateli Valašských ovcí, již dnes máme nabídku na odběr nevyužité vlny od ovcí ze Záchranné stanice v Bartošovicích.