V Dílně U beránka se hlásíme k principům sociálního podnikání, jež plní tyto funkce:

  • Společensky prospěšný cíl

Podnik si dal za cíl vytvořit tři nové pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Cíl byl naplněn 1.2.2020 v rámci nových aktivit na usedlosti Bludička, mezi něž patří výroba kreativních balíčků na následné tvoření z vlny, tisk autorských knížek a nový agroturistický program pro veřejnost. V rámci těchto aktivit vznikly tři nové pracovní pozice pro osoby se zdravotním hendikepem s pracovními činnostmi zpracovatel vlny, tiskař knih a průvodce.

  • Sociální prospěch

Byly vytvořeny podmínky pro smysluplné zaměstnání tří osob se zdravotním postižením, s nimiž byla uzavřena pracovní smlouva na HPP a jimž je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby v míře nezbytně nutné pro aktivizaci a rozvoj zbylého pracovního potenciálu, počet zaměstnanců zdravotně postižených činí více než 30% z celkového počtu zaměstnanců podniku. 

Poskytování podpory zaměstnanců z cílové skupiny:

  • Podnik zaměstnává jednu zdravou osobu na pozici osobní asistence zaměstnanců sociálního podniku
  • V případě potřeby je zajištěn svoz zaměstnanců z místa jejich bydliště na pracoviště a zpět, k tomuto účelu bylo zakoupeno auto Citröen Berlingo, jež umožní svoz v případě nutnosti imobilní osoby upoutané na vozík
  • V rámci pracovní doby je vyčleněn čas na rozhovor, v němž rozebíráme případné podněty, potřeby, pocity, problémy zaměstnanců vzhledem k jejich pracovní pozici a zdravotnímu hendikepu
  • Zaměstnancům byl poskytnut individuální kurz v rámci rozvoje pracovních kompetencí vyškolenými lektory, jedná se o kurz zpracování vlny, průvodcovství, obsluha strojů na tisk knih, počítačová gramotnost, obchodní dovednosti a obsluha e-shopu
  • Předkladatelka projektu a jeho realizátorka je připravena naslouchat a využít všech svých zkušeností pro povzbuzení zaměstnanců, jež vnímá jako spolupracovníky a partnery rozvoje myšlenky tzv. sociálního zemědělství

Všichni zaměstnanci se dle svých schopností přímo účastní na rozvoji a směřování sociálního podniku, neboť sociální podnik vznikl právě proto. Do rozhodování jsou zaměstnanci zapojeni přirozeným způsobem v rámci osobních rozhovorů a plánování společné práce vedoucí k rozvoji sociálního podniku.  Každému individuálně bude poskytnuta pomoc ze strany vedoucí sociálního podniku a to při rozvoji pracovních kompetencí i při překonávání těžkostí spojených se začleněním do pracovního procesu.

  • Ekonomický prospěch

Případný zisk bude využíván pro rozvoj sociálního podniku a naplnění jeho společensky prospěšných cílů a bude plně investován do rozvoje dalších plánovaných aktivit sociálního podniku. Do budoucna je v plánu zpracovávat ovoce ( sušení, moštování ) a výroba vlastního medu a svíček z vosku. Taktéž je v plánu využít ovčí mléko k výrobě sýrů v malé minisýrárně. Zisk bude využit k realizaci těchto plánů, které by měly přinést následně pracovní uplatnění další osobě se zdravotním hendikepem.

Externí vlastník neexistuje, podmínka nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení je naplněno automaticky.

Celkové výnosy sociálního podniku budou zajištěny tržbami z prodeje vlastních výrobků a vlastních služeb v objemu 100%, vize sociálního podniku je na tomto vystavěna.

 

  • Enviromentální prospěch

Podnikatelské aktivity sociálního podniku navazují na potenciál chovu původní Valašské ovce, která je na usedlosti Bludička chována čistě ekologickým způsobem. Ukázka zpracování vlny, která je dnes vnímaná jako odpad, a její další využití pro tvorbu kreativních balíčků, může ve svém konečném důsledku přinést poznání, jak úžasným přírodním materiálem vlna je. Příprava vlny, její čištění a praní je prováděno ručně pouze za pomocí vody a šetrného jádrového mýdla Jelen, které obsahuje pouze v přírodě dobře odbouratelné látky, zdrojem vody na praní vlny je místní studna. Obal kreativních balíčků tvoří papírová krabička. K vytápění místností je využíváno palivové dříví z vlastního lesa. V rámci agroturistických programů budou návštěvníci seznamováni s významem Valašské ovce, jež může být využívána k šetrnému obhospodařování krajiny, přirozenou formou budou seznámeni s pasením ovcí s poukazem na využití této ovce k údržbě vzácných horských a podhorských lokalit, ale i obyčejných zahrad u venkovských obydlí. Vybavení zázemí výukové dílny je nábytkem z recyklovaného případně recyklovatelného materiálu ( dřevo, kov ), část polic je ze dřeva starých vraků lodí.

  • Místní prospěch

Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky se stalo jedním z impulzů, proč sociální podnik vznikl, neboť lidé, kteří usedlost Bludička navštěvují, stále více poptávají to, co zatím nemůžeme nabídnout tj. pravidelné otevření usedlosti především v odpoledních hodinách pro veřejnost, nějaký produkt nebo výrobek, který by si mohli případně zakoupit a často, když nahlédnou do knížek, jež máme vystaveny v naší expozici o chovu Valašských ovcí, touží si knížky koupit. Tisk knih s tématem chovu a historie Valašských ovcí, do jejichž záchrany jsme se v roce 1998 zapojili, kreativní balíčky na práci s vlnou zde chovaných ovcí nebo historie salašnického chovu Valašských ovcí k rozvoji místní agroturistiky s cílem zaměřit se na cyklisty projíždějící nově zbudovanou cyklistickou stezkou v místě bývalé železnice, která byla po povodních roku 2009 zrušena, umožňuje nabídnout návštěvu farmy, seznámení s chovem plemene Valašská ovce chovaný ve zdejším kraji. 

Zaměstnání Dílna U beránka - sociální podnik poskytuje třem osobám se zdravotním postižením z blízkého okolí ( Bludovice, Mořkov a Suchdol nad Odrou ). Myšlenka nově vznikajícího sociálního podniku se přímo odvíjela od zdejšího chovu Valašských ovcí, jehož vedlejší produkty jako je vlna, poznatky o historii vázané na chov a záchranu Valašské ovce soustředěné v malé expozici, autorské knihy o Valaškách, nebyly dříve cíleně nijak využity. Chov Valašských ovcí prostřednictvím zemědělské prvovýroby dává obživu soukromému zemědělci, jehož primárním cílem je podílet se na záchraně Valašské ovce a produkovat čistokrevná chovná plemenné zvířata v součinnosti s ekologickým obhospodařováním jím vlastněných nebo pronajímaných okolních pozemků. V této chvíli ani v budoucnu osobně neplánuje využít výše zmíněný potenciál svého chovu a rád vše, co je vedlejším produktem jeho hospodaření poskytne pro rozvoj sociálního podnikání a naplnění vize své manželky ( předkladatelky a realizátorky projektu ). Do budoucna se nebráníme spolupráci s dalšími chovateli Valašských ovcí, již dnes máme nabídku na odběr nevyužité vlny od ovcí ze Záchranné stanice v Bartošovicích.